Mikasept Galen 1 l - k dezinfekci nástrojů z kovu skla a plastů

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek, určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů - účinný proti bakteriím, vírům (včetně HIV, HBV) mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakte
Výrobce: Výchozí výrobce
Dostupnost: Skladem

Zboží je na skladě v prodejně Ostrava

Vaše cena: 211,00 Kč
ks

Popis produktu – Mikasept Galen 1 l - k dezinfekci nástrojů z kovu skla a plastů

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek, určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů.

Vlastnosti:
  • účinný proti bakteriím, vírům (včetně HIV, HBV) mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis
  • nepůsobí agresivně na čištěné materiály, obsahuje inhibitor koroze
  • přídavek tenzidové složky
  • parfemovaný
Složení: glutaraldehyd, glyoxal, neionogenní a ionogenní tenzidy, inhibitor koroze

Oblast použití:
  • nemocniční zařízení, soukromá praxe
  • operační sály, oddělení centrální sterilizace, ordinace laboratoře
  • kadeřnictví, kosmetická péče, tetovací salony

Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V

Dávkování MIKASEPTU GALEN (nástrojová dezinfekce)

PoužitíKoncentraceSpektrum účinnostiDoba působení
Baktericidní a virucidní působení 1,5%
2,0%
A, B, V
A, B, V
30 min
15 min
Působení proti mykobakteriím a TBC 2,0% A, B, V, T, M, V 30 min
Způsob použití:
Před použitím naředit na danou koncentraci studenou vodou. Použité nástroje, předměty se vloží do předem připraveného roztoku MIKASEPTU GALEN, dbá se o dokonalé smočení.
Po předepsané době expozice se nástroje, předměty vyjmou z roztoku a opláchnou pitnou vodou, poté se sterilizují.
Pro běžnou dezinfekci se roztoky připravují čerstvé. Dle stupně biologického znečištění se roztok používá max. 14 dní v uzavřených nádobách.

Skladování:
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C.

Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

 

    
Standardní věty o nebezpečnosti
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H371 Může způsobit poškození orgánů při vdechování
Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzducha ponechte jej v klidu v poloze usnadňujícídýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečnou látku.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lzevyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření místně příslušný lékař.
Nebezpečné látky:Glyoxal (CAS 107-22-2), Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), 2-propylenheptanol, etoxylovaný , Alkylestery kyseliny fosforečné(CAS 68307-94-8)

 

Přidat příspěvek
Jméno: *
Text: *
 

Zatím nebyl vložen žádný příspěvek do diskuze.

Histrorie cen – Mikasept Galen 1 l - k dezinfekci nástrojů z kovu skla a plastů

Platební možnosti
cpost PayU
Kontakt

ANPRO s.r.o.

Prostorná 5
Ostrava - Mariánské Hory
709 00

Tel: 596 627 477
Mobil: 605 000 123
E-mail: anpro@anpro.cz


Facebook - ANPRO
Napište nám

Nevíte si rady s výběrem? Rádi Vám pomůžeme.