Mikasept A rozprašovač 120 ml - pro dez. rukou a pokožky

Výrobce: Výchozí výrobce
Dostupnost: Skladem

Zboží je na skladě v prodejně Ostrava

Vaše cena: 49,00 Kč
ks

Popis produktu – Mikasept A rozprašovač 120 ml - pro dez. rukou a pokožky

Alkoholový dezinfekční prostředek se svěží vůní určený k hygienické a chirurgické dezinfekce rukou, dezinfekci pokožky před odběry krve, punkcemi

Vlastnosti:

  • účinný proti bakteriím včetně MRSA, virům, mikroskopickým vláknitým houbám (včetně HIV,HBV)
  • k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou, dezinfekci pokožky postřikem, tamponem
  • rychlý, přetrvávájící, dlouhodobý účinek
  • přídavek zvláčňující látky, nevysušuje pokožku
  • dezinfikuje, čistí a zároveň odmašťuje pokožku

Složení: Ethylalkohol, Propan-2-ol, Benzalkonium chlorid

Oblast použití:

  • zdravotnická zařízení - operační sály, ambulance, lůžková oddělení
  • stravovací provozy, jídelny, potravinářský průmysl
  • laboratoře
  • kosmetická péče

Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Způsob použití:
Pro hygienickou dezinfekci rukou naneste na suché umyté ruce 3 ml MIKASEPTU A a vtírejte po dobu 30 sekund do zaschnutí.
Pro chirurgickou dezinfekci rukou předem umytých rukou antibakteriálním mýdlem nanéste na suché ruce 2 x 5 ml MIKASEPTU A a vtírejte po dobu 2 x 2,5 min.
K dezinfekci pokožky použijte dostatečně smočený tampon, nebo dezinfikovanou oblast pokožky postříkejte roztokem MIKASEPTU A.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

     

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241 Používejte elektrické a osvětlovací do výbušného prostředí.

P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitěsvlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P303+P361+P353PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P305+P351+P338P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte písek, oxid uhličitý, práškový hasící přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.P501 Odstraňte obsah/obal podle místních.

 

Bezpečnostní list ke stažení

Přidat příspěvek
Jméno: *
Text: *
 

Zatím nebyl vložen žádný příspěvek do diskuze.

Histrorie cen – Mikasept A rozprašovač 120 ml - pro dez. rukou a pokožky

Platební možnosti
cpost PayU
Kontakt

ANPRO s.r.o.

Prostorná 5
Ostrava - Mariánské Hory
709 00

Tel: 596 627 477
Mobil: 605 000 123
E-mail: anpro@anpro.cz


Facebook - ANPRO
Napište nám

Nevíte si rady s výběrem? Rádi Vám pomůžeme.